نوشته‌ها

گلخانه داری و چالش ها-بخش دوم

هر کاربر گلخانه ­دار در سطح محیط کاربری و عملیاتی با چالش‌هایی روبرو است که در صورت تجمیع این چالش‌ها کنار یکدیگر، مدیریت گلخانه کاری بسیار دشوار خواهد بود. از طرفی با افزایش سطح زیر کشت رسیدگی به این چالش‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد. در نوشتار قبلی به بررسی چالش‌ تنش آبی پرداخته شد و در این نوشتار به چالش های دیگر پرداخته می شود.

گلخانه داری و چالش ها-بخش اول

هر کاربر گلخانه ­دار در سطح محیط کاربری و عملیاتی با چالش‌هایی روبرو است که در صورت تجمیع این چالش‌ها کنار یکدیگر، مدیریت گلخانه کاری بسیار دشوار خواهد بود. از طرفی با افزایش سطح زیر کشت رسیدگی به این چالش‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد. در این نوشتار به بررسی چالش‌های پیش روی کاربر در محیط کار و زمینه عملیاتی پرداخته می‌شود.