آنچه با سما کنترل به دست می آورید

  • شناسایی مشکلات ناشی از نقص سسیتم آبرسانی
  • شناسایی سطح کلروفیل گیاهان
  • برآورد نیاز دقیق نیاز آبیاری با استفاده از داده های هواشناسی بر خط
  • تعیین رطوبت گیاه