آنچه با سما کنترل به دست می آورید

 • تعیین نیاز آبیاری بر اساس نوع گیاه، اقلیم، وضعیت رشد
 • کافی بودن دفعات و زمان آبیاری بر اساس نیاز آبیاری هر گیاه
 • آبیاری بر اساس روش کم آبیاری تنظیم شده در شرایط کم آبی
 • اولویت بندی نوبت آبیاری به صورت هوشمند و بر اساس تحمل تنش کم آبی گیاه برای مزارع یک کشاورز
 • تحلیل پراکندگی سبزینگی
 • تحلیل یکنواختی سیستم آبرسانی
 • شناسایی مشکلات احتمالی در کشت و سیستم آبرسانی
 • حذف خطاهای انسانی
 • افزایش عملکرد در هکتار و بهبود کیفیت محصول
 • هشدارها و پیش بینی های هواشناسی برخط و دقیق
 • حفاظت از سیستم آبرسانی مکانیکی و الکتریکی
 • سیستم اعلام سرقت تجهیزات و ایستگاه ها به صورت متمرکز
 • تعیین بهترین زمان کشت
 • مدل سازی مراحل رشد و نمو بر اساس درجه روز رشد برای تصمیم گیری بهتر

مزیت های خاص:

 • بدون نیاز به جابجایی لوله ها و تجهیزات مزرعه
 • تناسب با شرایط همه مناطق جغرافیایی
 • منطبق با انواع محصولات کشاورزی
 • انطباق با تمامی سیستم های آبیاری از ثقلی تا زیر سطحی و سنترپیوت و بارانی و …
 • اندازه گیری دمای خاک در اعماق مختلف برای کشت و نگهداری بهتر