آنچه با سما کنترل به دست می آورید

  • مدیریت آبیاری از دشت تا مزرعه
  • یکپارچه سازی زمین های پراکنده و حل مشکل خرده مالکی
  • حل اختلافات ناشی از تخصیص حق آبه به صورت حجمی و زمانی با ارائه فاکتور حق آبه به صورت آنلاین
  • تخصیص آب به مزارع بر اساس نیاز آبیاری محصول
  • امکان تخصیص آب توسط کشاورز به هر کدام از مزارع
  • اولویت بندی نوبت آبیاری به صورت هوشمند و بر اساس تحمل تنش کم آبی گیاه برای مزارع یک کشاورز
  • امکان خرید و فروش آب با استفاده از سامانه تحت وب