راهکارهای سما کنترل برای آسایش و راحتی بیشتر

  • پایش دقیق پراکندگی فضای سبز
  • آبیاری منظم
  • حذف خطاهای انسانی
  • برنامه ریزی دقیق آبیاری
  • کنترل و مانیتورینگ خطوط انتقال از منابع آب تا فضای سبز
  • یکپارچه سازی فضاهای پراکنده
  • شفاف سازی در مدیریت منابع و عملکرد
  • جلوگیری از خرابی های ناشی از فشارهای مکانیکی خطوط انتقال
  • سرعت عمل در آسیب دیدن سطوح سبزینگی گیاهان
  • جلوگیری از آسیب های ناشی از تغییرات شدید آب و هوایی