مهمترین مزیت های سماکنترل

 • ایجاد مناسبترین اقلیم برای محصول (نور، دما، رطوبت، دی اکسیدکربن و …)
 • هشدار در صورت نشتی گازهای سمی حاصل از احتراق سیستم گرمایشی
 • کنترل هوشمند آبیاری بر اساس نوع گیاه
 • کنترل هوشمند و تصمیم گیری سریع در شرایط ناپایدار و بحرانی
 • مواجهه درست با شرایط مختلف آب و هوایی
 • شبکه سازی گلخانه های پراکنده به صورت متمرکز و یکپارچه
 • حذف خطاهای انسانی
 • کاهش هزینه های نیرو انسانی
 • افزایش بهره وری نیروی انسانی
 • بهینه سازی در مصرف انرژی و منابع
 • کنترل و مانیتورینگ از هر محل و در هر زمان
 • اعلام هشدارها و اخطارها به صورت ۲۴ ساعته